i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimet

26.12.2011 Vendimi 15/53

Vendimi 15/53; Miratohet Plani i Veprimit për Partneritet Europian ...

22.12.2011 Vendimi 17/53; 20/53; 21/53; 22/53; 25/53

Vendimi 17/53; Miratohet kërkesa e Ministrisë së Punëve të Jashtme për trasferin e mjeteve financiare nga Ministria e Punëve të Jashtme në Ministrinë e Integrim ...

21.12.2011 Vendimi 16/53

Vendimi 16/53; Thelemohet Ndërmarrja Publike Posta e Kosovës sh.a. ...

19.12.2011 Vendimi 05/52

Vendimi 05/52; Miratohet Plani Strategjik për Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik 2011-2014 ...

05.12.2011 Vendimi 07/50; 09/50

Vendimi 07/50; ndahen mjete financiare në vlerë prej 460,000 euro për Ministrinë e Administratës Publike Vendimi 09/50; ndahen mjete financiare në shumë prej 3 ...

24.11.2011 Vendimi 04/49; 05/49; 06/49

Vendimi 04/49; ndahen mjete financiare në vlerë prej 923,267 euro; Vendimi 05/49; ndryshohet dhe plotësohet lista e kursimeve e bashkangjitur sipas pikës 5 të vendimit të Qeveris& ...

21.11.2011 Vendimi 04/48

Vendimi 04/48; Miratohet Strategjia Minerare e Republikës së Kosovës për vitet 2012-2025 ...

17.11.2011 Vendimi 03/48; 07/48; 08/48

Vendimi 03/48; ndahen mjete financiare në shumë prej 30,000.00 euro për Autoritetin Rregullator të Telekomunikacionit me kod 235 – 113, kategoria ekonomike - paga dhe mëditje ...

10.11.2011 Vendimi 06/46; 04/47; 05/47; 09/47

Vendimi 06/46; znj. Edona Hajrullahu, emërohet Kryeshefe në Agjencinë për Barazi Gjinore; Vendimi 04/47; themelohet Bordi i Ankesave; Vendimi 05/47; z. Demush Shasha, em&eum ...

10.11.2011 Vendimi 07/47; 08/47

Vendimi 07/46; ndahen mjete financiare në vlerë prej 200,000.00 euro, për Komunën e Decanit për projetkin kapital “Ndërtimi i rrugës në Maznik” Vendimi ...

03.11.2011 Vendimi 07/46, 08/46, 09/46

Vendimi 07/46; Miratohet kërkesa e Agjencisë Kosovare të Privatizimit për transferim të mjete në shumë prej 9,770.00 euro, kategoria ekonomike - Shpenzimet Kapitale, Prog ...

03.11.2011 Vendimi 02/46

Vendimi 02/46; miratohet propozim-vendimi për ndalimin e eksploatimit të inerteve nga lumenjtë e Kosovës ...

08.09.2011 Vendimi 04/36, 04/37

Vendimi 04/36; themelohet Këshilli Nacional për Persona me Aftësi të Kufizuara. Vendimi 04/37; themelohet Komiteti i Kosovës për Parandalimin dhe Eliminimin e Punës ...

05.09.2011 Vendimi 12/34

Vendimi 12/34; Ndahen mjete financiare në vlerë prej 284 mijë euro për Agjencinë Kosovare të Privatizimit; ...

05.09.2011 Vendimi 11/34

Vendimi 11/34; Miratohet Strategjia për Shëndetin e Nënës, Fëmijes, Adoleshentit dhe Shëndetin Riprodhues; ...

05.09.2011 Vendimi 10/34

Vendimi 10/34; Themelohet Këshilli për Mbrojtjen dhe Drejtësinë për Fëmijë; ...

05.09.2011 Vendimi 09/34

Vendimi 09/34; Miratohet Programi i Kosovës kundër Dhunës në Familje dhe Plani i Veprimit 2011-2014; ...

05.09.2011 Vendimi 08/34

Vendimi 08/34; Miratohet Strategjia e Arsimit për periudhën 2011-2016; ...

05.09.2011 Vendimi 07/34

Vendimi 07/34; Autorizohet dhe urdhërohet të veprojë në emër të Qeverisë së Republikës së Kosovës, si aksionar i vetëm në PTK, dhe ndërmarr& ...

05.09.2011 Vendimi 06/34

Vendimi 06/34; Ndryshohet dhe plotësohet vendimi nr. 03/13 i datës 29.04.2011; ...

05.09.2011 Vendimi 05/34

Vendimi 05/34; Miratohet Projekt-rregullorja e Punës së Qeverisë së Republikës së Kosovës; ...

05.09.2011 Vendimi 04/34

Vendimi 04/34; Miratohet Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2003/24 për Sport; ...

05.09.2011 Vendimi 03/34

Vendimi 03/34; Miratohet Projektligji për Shërbime Këshilluese për Bujqësi dhe Zhvillim Rural; ...

05.09.2011 Vendimi 02/34

Vendimi 02/34; Miratohet Projektligji për të Huajt; ...

05.09.2011 Vendimi 07/33

Vendimi 07/33; Qeveria e Kosovës për anëtarë të Bordit të Pavarur për Miniera dhe Minerale propozoi: Naim Hyseni dhe Remzi Krasniqi. ...

05.09.2011 Vendimi 06/33

Vendimi 06/33; miratohet propozim-vendimi për kompensim financiar për shërbime të transportit humanitar për banorët e Kodrës së Minatorëve në Mitrovicë. ...

05.09.2011 Vendimi 05/33

Vendimi 05/33; miratohet vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit nr. 7/123 të datës 30.4.2010, për themelimin e Bordit për Hartimin dhe Monitorimin e Strategjisë p&eu ...

05.09.2011 Vendimi 04/33

Vendimi 04/33; miratohet propozim - vendimi i Këshillit Ekonomiko - Social për përcaktimin e pagës minimale; ...

05.09.2011 Vendimi 03/33

Vendimi 03/33; miratohet me vërejtje Projektligji për Agjencinë e Kosovës Mbrojtjen nga Rrezatimi dhe Siguria Bërthamore; ...

05.09.2011 Vendimi 02/33

Vendimi 02/33; miratohet me vërejtje Projektligji për Qeverinë e Republikës së Kosovës; ...

05.09.2011 Vendimi 07/32

Vendimi 07/32; Ndryshohet dhe plotësohet Strategjia Legjislative për vitin 2011. ...

05.09.2011 Vendimi 06/32

Vendimi 06/32;  z.  Valdet Gjinovci  emërohet  Kryeshef  Ekzekutiv në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës; ...

05.09.2011 Vendimi 05/32

Vendimi 05/32; miratohet Plani Zhvillimor Strategjik 2011 – 2013 të Ministrisë për Komunitete dhe Kthim; ...

05.09.2011 Vendimi 04/32

Vendimi 04/32; miratohet Projektligji për fshatin Hoçë e Madhe; ...

05.09.2011 Vendimi 03/32

Vendimi 03/32; miratohet me vërejtje Projektligji për Policinë; ...

05.09.2011 Vendimi 02/32

Vendimi 02/32; miratohet Projektligji për Shitjen e Banesave për të cilat Ekziston e Drejta Banesore; ...

05.09.2011 Vendimi 01/30

Vendimi 01/30; Ndryshohet dhe Plotësohet vendimi nr.11/23 i datës 13.07.2011. ...

05.09.2011 Vendimi 10/29

Vendimi 10/29; miratohet vendimi mbi kufirin ndarës KEK – KOSTT. ...

05.09.2011 Vendimi 09/29

Vendimi 09/29; miratohet vendimit përfundimtar për shpronësimin të pronave të paluajtshme në M9 Fushë Kosovë – Arrllat dhe M2 Prishtinë – Mitrovicë; ...

05.09.2011 Vendimi 08/29

Vendimi 08/29; Shqyrtimi i propozim vendimit preliminar për shpronësimin e segmentit 5 Qafa e Dulës- Gjurgjicë - autostrada Vermicë - Merdare; ...

02.09.2011 Vendimi 07/29

Vendimi 07/29; miratohet vendimi përfundimtar për shpronësimin shtesë të pronave të paluajtshme në segmentin 2 Zhur-Prizren - autostrada Vermicë - Merdare; ...

02.09.2011 Vendimi 06/29

Vendimi 06/29; miratohet Projektligji për Hekurudhat e Kosovës; ...

02.09.2011 Vendimi 05/29

Vendimi 05/29; miratohet Projektligji për Mbeturina; ...

02.09.2011 Vendimi 04/29

Vendimi 04/29; miratohet Projektligji për Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta; ...

02.09.2011 Vendimi 03/29

Vendimi 03/29; miratohet Projektligji për ndryshimin dhe  plotësimin  e Ligjit për Shtetësinë e Kosovës; ...

02.09.2011 Vendimi 02/29

Vendimi 02/29; miratohet  Projektligji  për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për financimin e Subjekteve Politike; ...

01.09.2011 Vendimi 10/35

Vendimi 10/35; Caktohet çmimi dysheme nga Qeveria e Republikës së Kosovës për alokimin e brezit frekuencor 2x10 MHz brenda intervalit 1.800 Mhz për Operatorin PTK, sh.a/Vala ...

01.09.2011 Vendimi 09/35

Vendimi 09/35; Miratohet Strategjia Nacionale dhe Plani i Veprimit kundër Trafikimit me Qenie Njerëzore ...

01.09.2011 Vendimi 08/35

Vendimi 08/35; Miratohet Regjistri i Akteve Nënligjore në fuqi ...

01.09.2011 Vendimi 03/35

Vendimi 03/35; Miratohet Projektligji për Sistemin e Adresave ...

16.08.2011 Vendimi 06/26

Vendimi 06/26; Miratohet Raporti Gjashtëmujor i Buxhetit 2011 ...

10.08.2011 Vendimi 02/28

Vendimi 02/28; Miratohet vendimi për kryesuesin e Bordit të Pavarur për Rishqyrtimin e Ankesave Tatimore. ...

10.08.2011 Vendimi 03/28

Vendimi 03/28; Ndahen mjete financiare në vlerë prej 60 mijë euro për Agjencinë Kosovare të Privatizimit ...

10.08.2011 Vendimi 03/26

Vendimi 03/26; Miratohet Projektligji për Qendrën Historike të Prizrenit ...

10.08.2011 Vendimi 09/26

Vendimi 09/26; Miratohet Plani Zhvillimor Strategjik 2011-2014 i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ...

10.08.2011 Vendimi 01/25;

Vendimi 01/25; Miratohet Projektligjin për Statusin dhe të Drejtat e Dëshmorëve, Invalidëve, Veteranëve, Pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të ...

10.08.2011 Vendimi 07/29, 08/29, 09/29

Vendimi 07/29; Shqyrtimi i propozim vendimit përfundimtar për shpronësimin shtesë të pronave të paluajtshme në segmentin 2 Zhur-Prizren - autostrada Vermicë - Merdar ...

10.08.2011 Vendimi 01/28

Vendimi 01/28; miratohet Projektligjin për Agjencinë Kosovare të Forenzikës; ...

09.08.2011 Vendimi 08/24, 09/24, 10/24

Vendimi 08/24; Qeveria e Republikës së Kosovës i referon Gjykatës Kushtetuese parashtresë për sqarim lidhur me imunitetin e anëtarëve të Qeverisë, për vepr ...

09.08.2011 Vendimi 07/24

Vendimi 07/24; Ndryshohet dhe Plotësohet Vendimi i Qeverisë nr. 11/19, të datës 15.06.2011 ...

09.08.2011 Vendimi 06/24

Vendimi 06/24; Miratohet, me vërejtje, Strategjia dhe Plani i Veprimit për Biodiversitetin ...

09.08.2011 Vendimi 05/24

Vendimi 05/24; Miratohet Udhëzimi Administrativ për Normat e Cilësisë së Ajrit ...

09.08.2011 Vendimi 04/24

Vendimi 04/24; Qeveria emëron kandidatët e përkohshëm të Ndërmarrjes TrainKos Sh.A. ...

09.08.2011 Vendimi 03/24

Vendimi 03/24; Emërohet Komisioni për Menaxhimin e Fondit për Mbështetjen e Mediave Minoritare, Multietnike, dhe Grupeve tjera të Veçanta ...

09.08.2011 Vendimi 02/24

Vendimi 02/24; Miratohet Plani i Veprimit të Strategjisë së Sigurisë së Republikës së Kosovës ...

21.07.2011 Vendimi 11/23

Vendimi 11/23, Miratohet Kërkesa e Agjencionit Kosovar të Inteligjencës për lejimin e shpenzimit të mjeteve për Fondin Special Operativ deri në 40% të buxhetit vjetor t&e ...

21.07.2011 Vendimi 10/23

Vendimi 10/23, Miratohet me Vërejtje Strategjia për Zhvillim të Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme në Kosovë për vitet 2012-2016; ...

21.07.2011 Vendimi 09/23

Vendimi 09/23, Miratohet Propozimi I Z. Enver Halimi për Anëtar në Bordin e Zyrës së Rregullatorit për Energji; ...

21.07.2011 Vendimi 08/23

Vendimi 08/23, Miratohet Vendimi për Emërimin e Znj. Zana Kotorri Sekretare të Përgjithshme në Ministrinë për Kthim dhe Komunitete; ...

21.07.2011 Vendimi 07/23

Vendimi 07/23, Miratohet Vendimi për Emërimin e Z. Kapllan Halimit Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural; ...

21.07.2011 Vendimi 06/23

Vendimi 06/23, Miratohet kërkesa e Ministrisë për Forcën e Sigurisë së Kosovës, për përcaktimin e përgjegjësive dhe procedurave të zbarkimit të F ...

21.07.2011 Vendimi 05/23

Vendimi 05/23, Miratohet me Vërejtje Strategjia Nacionale dhe Plani i Veprimit për Sigurinë në Bashkësi 2011-2016; ...

21.07.2011 Vendimi 04/23

Vendimi 04/23, Miratohet Projektligji për Akademinë e Kosovës për Siguri Publike; ...

21.07.2011 Vendimi 03/23

Vendimi 03/23, Miratohet Projektligji për Marrëveshjet Ndërkombëtare; ...

21.07.2011 Vendimi 02/23

Vendimi 02/23, Miratohet Projektligji për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë së Zyrtarëve të Lartë Publik dhe Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Dhuratave;&nbs ...

21.07.2011 Vendimi 01/23

Vendimi 01/23, Miratohet Projektligji për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik; ...

21.07.2011 Vendimi 10/22

Vendimi 10/22, Miratohet Korniza e Politikave për Zhvendosje për Zonën Fusha e Mihjes së Re të Republikës së Kosovës; ...

21.07.2011 Vendimi 09/22

Vendimi 09/22, Miratohet Nisja e Rishikimit Strategjik të Shpenzimeve, me qëllim që të rreshtohen më mire shpenzimet publike me prioritete zhvillimore ekonomike të qeverisë; ...

21.07.2011 Vendimi 08/22

Vendimi 08/22, Miratohet Vendimi për Emërimin e Z. Arben Çitaku Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor; ...

21.07.2011 Vendimi 07/22

Vendimi 07/22, Miratohet Vendimi për emërimin e Z. Nagip Skënderi Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Punëve të Jashtme; ...

21.07.2011 Vendimi 06/22

Vendimi 06/22, Miratohet Projektligji për Partneritetin Publiko Privat; ...

21.07.2011 Vendimi 05/22

Vendimi 05/22, Miratohet Projektligji për Masa Mbrojtëse në Importe; ...

21.07.2011 Vendimi 04/22

Vendimi 04/22, Miratohet Projektligji për Tregti me Jashtë; ...

21.07.2011 Vendimi 03/22

Vendimi 03/22, Miratohet Projektligji për Zjarrfikje dhe Shpëtim; ...

21.07.2011 Vendimi 02/22

Vendimi 02/22, Miratohet Projektligji për Mbrojtjen e Informatorëve; ...

06.07.2011 Vendimi 11/21

Miratohet Dokumenti Strategjik për Konservim të Integruar në Kosovë. ...

06.07.2011 Vendimi 10/21

Miratohet propozim – vendimi për propozimin e Kryetarit dhe anëtarëve në Bordin e Pavarur për Rishqyrtim të Ankesave; ...

06.07.2011 Vendimi 09/21

Miratohet Strategjia për Konsolidimin e Tokës 2010 -2010; ...

06.07.2011 Vendimi 08/21

Miratohet Projektligji për Rregullimin e Tokës; ...

06.07.2011 Vendimi 07/21

Miratohet Projektligji për Prodhimin, Grumbullimin, Përpunimin dhe Tregtimin e Duhanit;  ...

06.07.2011 Vendimi 06/21

Miratohet Projektligji për Kërkesat Teknike për Produkte dhe Vlerësime të Konformitetit; ...

06.07.2011 Vendimi 05/21

Miratohet  Projektligji për Përfitimin e ish Zyrtarëve të lartë; ...

06.07.2011 Vendimi 04/21

Miratohet Projektligji për Transmetuesin Publik të Kosovës; ...

06.07.2011 Vendimi 03/21

Miratohet Projektligji për Komisionin e Pavarur të Mediave; ...

06.07.2011 Vendimi 02/21

Miratohet Projektligji për Prokurimin Publik; ...

06.07.2011 Vendimi 12/20

Miratohet Rregullorja për Organizimin dhe Funksionalizimin e Zyrave Komunale për Integrime Evropiane .  ...

06.07.2011 Vendimi 11/20

Znj. Eljana Caka emërohet Sekretare e Përgjithshme  në  Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë;  ...

06.07.2011 Vendimi 10/20

 Z. Shkëlzen Syla emërohet Sekretari Përgjithshëm në Ministrinë e  Forcës së Sigurisë; ...

06.07.2011 Vendimi 09/20

Z. Naim Baftiu emërohet Sekretar i Ministrinë e Financave; ...

06.07.2011 Vendimi 08/20

Themelohet e Grupit punues Ndërministror për Reformën e Ambientit të Biznesit; ...

06.07.2011 Vendimi 07/20

Aprovohet Plani Hapësinor me interes të veçantë Ekonomik “Fusha e Mihjes së Re 2010-2020”,  ...

06.07.2011 Vendimi 06/20

Për ndalimin e importit për lëshim në qarkullim të lirë dhe për lëshimin në qarkullim të lirë nga çdo depo doganore, të çfarëdo aut ...

06.07.2011 Vendimi 05/20

Aprovohet kërkesa e MF për shtimin e listës të Aneksit A të Ligjit nr.03/L-220 për aplikimin e Normës së Tatimit të Akcizës në Vetura; ...

06.07.2011 Vendimi 04/20

Miratohet  Projektligjin për Statistikat Zyrtare të Republikë së Kosovës. ...

06.07.2011 Vendimi 03/20

Miratohet Projektligjin për Arsimin e Lartë  ...

06.07.2011 Vendimi 02/20

Obligohet Ministria e Infrastrukturës të zhvilloj të gjitha procedurat e tenderimit për zbatimin e projektit të ndërtimit të autostradës R6, Prishtinë – Hani i ...

24.06.2011 Vendimi 12/19

Vendimi 12/19, Miratohet vendimi për krijimin e një linje të re buxhetore në tabelat e Buxhetit të Kosovës për vitin 2011 për Ministrinë e Diasporës dhe ndarja ...

24.06.2011 Vendimi 11/19

Vendimi 11/19, Autorizohet Agjencia e Kosovës për Produkte Medicinale që të lëshoj licencë importi ...

24.06.2011 Vendimi 10/19

Vendimi 10/19, Miratohet vendimi për themelimin e Institutit për Hulumtimin e Krimeve të Luftës ...

24.06.2011 Vendimi 09/19

Vendimi 09/19, Miratohet vendimi për shpalljen zonë nën mbrojtje dhe me interes të veçantë të hapësirës ku është zhvilluar “Beteja e Koshares&rdquo ...

24.06.2011 Vendimi 08/19

Vendimi 08/19, Themelohet Komisioni Kombëtar për Sigurimin e Aviacionit Civil të Republikës së Kosovës ...

24.06.2011 Vendimi 07/19

Vendimi 07/19, Miratohet Rregullorja për Plotësimin dhe Ndryshimin e Rregullores nr. 02/2011 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe ...

24.06.2011 Vendimi 06/19

Vendimi 06/19, Ndahen mjete financiare në vlerë prej 150,000.00 Euro për mbulimin e shpenzimeve për rehabilitimin e 750 Veteranëve të Luftës të UÇK-së ...

24.06.2011 Vendimi 05/19

Vendimi 05/19, Miratohet Rregullorja për Pushimet e Nëpunësve Civil ...

24.06.2011 Vendimi 04/19

Vendimi 04/19, Miratohet Projektligji për Agjencinë Kosovare të Privatizimit ...

24.06.2011 Vendimi 03/19

Vendimi 03/19, Miratohet Projektligji për Riorganizimin e Ndërmarrjeve të Caktuara dhe Pasurisë së tyre ...

24.06.2011 Vendimi 02/19

Vendimi 02/19, Miratohet Projektligji për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për Çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Priv ...

24.06.2011 Vendimi 13/18

Vendimi 13/18, Miratohet kërkesa e Ministrisë së Financave për Zbatimin e Ligjit nr. 03/L-95 për të Drejtat e ish të Dënuarve dhe Përndjekurve Politik ...

24.06.2011 Vendimi 12/18

Vendimi 12/18, Miratohet Strategjia për Arritjen e Njohjes së Plotë Ndërkombëtare të Republikës së Kosovës ...

24.06.2011 Vendimi 11/18

Vendimi 11/18, Z. Xhavit Dakaj emërohet Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ...

24.06.2011 Vendimi 10/18

Vendimi 10/18, Z. Nazmi Zenelaj emërohet Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik ...

24.06.2011 Vendimi 09/18

Vendimi 09/18, Ndahen mjetet financiare në vlerë prej 46,000.00 Euro për mbulimin e shpenzimeve për bashkë-organizimin dhe mbajtjen e Konferencës për Kosovën në Foru ...

24.06.2011 Vendimi 08/18

Vendimi 08/18, Ndahen mjetet financiare në vlerë prej 120,000.00 Euro për mbulimin e shpenzimeve për rehabilitimin e 600 familjeve të Dëshmorëve të Ushtrisë Ç ...

24.06.2011 Vendimi 07/18

Vendimi 07/18, Ndahen mjetet financiare në vlerë prej 199,800.00 Euro për mbulimin e shpenzimeve për rehabilitimin e 900 Invalidëve të Luftës të Ushtrisë Çlir ...

24.06.2011 Vendimi 06/18

Vendimi 06/18, Miratohet vendimi për Mbështetjen e Korporatizimit të shtatë kompanive të ujësjellësve, dhe konsiderohet mundësia e konsolidimit të mëtejshë ...

24.06.2011 Vendimi 05/18

Vendimi 05/18, Themelohet Komisioni i Ministrave me qëllim të përgatitjes së debatit në qeveri për çështjet që kanë të bëjnë me Ndërmarrje ...

24.06.2011 Vendimi 04/18

Vendimi 04/18, Miratohet Projektligji për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar në Çështjet Penale ...

24.06.2011 Vendimi 03/18

Vendimi 03/18, Miratohet Projektligji për Përgjegjësinë e Personave Juridik për Vepra Penale ...

24.06.2011 Vendimi 02/18

Vendimi 02/18, Miratohet me ndryshime Projektligji për Arsimin Parauniversitar ...

24.06.2011 Vendimi 09/17

Vendimi 09/17, Ndryshohet dhe Plotësohet vendimi nr. 02/150 i datës, 23.12.2010 për Ndarjen e Mjeteve Financiare në vlerë prej 500,000.00 Euro për përmbytjen në komunat e ...

24.06.2011 Vendimi 08/17

Vendimi 08/17, Miratohet Ndryshimi i Përbërjes së Komitetit Drejtues të Asistencës Teknike Energjia nga Linjiti, përgjegjës për projektin Termocentrali Kosova e Re. ...

24.06.2011 Vendimi 07/17

Vendimi 07/17, Miratohet Rregullorja për Gradimin dhe Pagat e Krijuesve dhe Përformuesve të Kulturës dhe Punonjësve Profesional të Trashëgimisë Kulturore ...

24.06.2011 Vendimi 06/17

Vendimi 06/17, Plotësohet dhe ndryshohet vendimi nr. 11/128, i datës 11.06.2010, ku pikës 3 i shtohet një pikë e re si në vijim: ”330,000.00 Euro të cilat kanë mbet ...

24.06.2011 Vendimi 05/17

Vendimi 05/17, Miratohet vendimi për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit nr. 11/128, i datës 27.08.2008 për Lëshimin e Pasaportave Diplomatike dhe Zyrtare.  ...

24.06.2011 Vendimi 04/17

Vendimi 04/17, Miratohet Projektligji për Patenta ...

24.06.2011 Vendimi 03/17

Vendimi 03/17, Miratohet Projektligji për Dizajnin Industrial ...

24.06.2011 Vendimi 02/17

Vendimi 02/17, Miratohet Projektligji për Markat Tregtare  ...

17.06.2011 Vendimi 01/17

Vendimi 01/17, Miratohet Projektligji për Mbrojtje nga Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë Tjera ...

09.06.2011 Vendimi 10/16

Vendimi 10/16, Qeveria e Kosovës, akordoi 20 mijë euro ndihmë për përballimin e pasojave të motit të keq në shtetin Santa Luçia, të cilat do të ndahen ng ...

09.06.2011 Vendimi 08/16

Vendimi 08/16, Kryeinspektor i punës në Trupën ekzekutive të Inspektoratit të Punës në Kosovë u  emërua Z.Basri Rrahmani; ...

09.06.2011 Vendimi 07/16

Vendimi 07/16, shpronësim për interes publik, të pronave të paluajtshme të cilat evidentohen në ngastrat kadastrale Nr. 257, 259, 260, 261 dhe 382, në sipërfaqe prej 39.9 ...

09.06.2011 Vendimi 06/16

Vendimi 06/16, të iniciohen procedurat për zgjedhjen e një anëtari në Bordin e Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale;  ...

09.06.2011 Vendimi 05/16

Vendimi 05/16, Qeveria emëron z.Ymer Havolli për kryesues dhe z.Ejup Qerimi anëtar të Bordit të Trustit të Kursimeve Pensionale të Kosovës; ...

09.06.2011 Vendimi 04/16

Vendimi 04/16, nga Strategjia Legjislative 2011 ta hiqet Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-099 për letërnjoftim; ...

09.06.2011 Vendimi 03/16

Vendimi 03/16, në Strategjinë Legjislative të 2011 të përfshihet Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Diasporën; ...

09.06.2011 Vendimi 02/16

Vendimi 02/16, miratohet Projektligji për Nismat Legjislative; ...

18.05.2011 Vendimi 09/15

Themelohet Ministria e Diasporës. ...

18.05.2011 Vendimi 08/15

Z. Bedri Bahtiri emërohet Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Drejtësisë; ...

18.05.2011 Vendimi 07/15

Në pajtim me paragrafin 4 të nenit 73 të Ligjit për Miniera e Minerale, i jepet pëlqimi Komunës së Lipjanit për shpalljen e zonës ekonomike; ...

18.05.2011 Vendimi 06/15

Ndahen mjete financiare në vlerë prej 541.000.00 euro për mbulimin e shpenzimeve të delegacionit të Kosovës në bisedimet teknike ne mes Republikës së Kosovës dj ...

18.05.2011 Vendimi 05/15

Miratohet Plani Hapësinor i Kosovës 2011 – 2020 +. ...

18.05.2011 Vendimi 04/15

Miratohet Projektligji për Ndihmë Shtetërore; ...

18.05.2011 Vendimi 03/15

Miratohet Projektligji për Personat e  Zhdukur; ...

18.05.2011 Vendimi 02/15

Miratohet Platforma Vjetore e Politikës së Inteligjencës dhe Sigurisë; ...

05.05.2011 Vendimi 07/14

Miratohet kërkesa e MPMS për mbështetjen financiare të projektit “Berza e Punësimit Kosova 2011”.  ...

05.05.2011 Vendimi 06/14

Aprovohet kërkesa e MPJ për ndarjen e mjeteve financiare në vlerë prej 10.000.00 euro për misionin lotues “Flying for Kosova”; ...

05.05.2011 Vendimi 05/14

Aprovohet kërkesa e Prokurorisë Speciale për kompensimin e shtesave dhe stimulim financiar për punonjësit e Prokurorisë Speciale për vitin 2011 në vlerë prej 130.000 ...

05.05.2011 Vendimi 04/14

Aprovohet Raporti Financiar për Funksionimin e Sistemit të Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik të Kosovës për vitin 2010; ...

05.05.2011 Vendimi 03/14

Qeveria propozon 5 kandidatët për anëtar të Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale; ...

05.05.2011 Vendimi 02/14

Miratohet Projektligji për Përdorimin Civil të Eksplozivëve; ...

05.05.2011 Vendimi 01/14

Miratohet Projektligji për Akcizën në Produktet e Duhanit; ...

29.04.2011 Vendimi 08/13

Aprovohet kërkesa e Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës për ndarjen e mjeteve financiare prej 12,590 euro për financimin e Festivalit “Drini Poetik”. ...

29.04.2011 Vendimi 07/13

Të përgatitet studimi i arsyeshmërisë dhe të fillojnë procedurat për analizën e opsioneve kontraktuese për ndërtimin e Autostrdës Prishtinë – Ha ...

29.04.2011 Vendimi 06/13

Të përgatitet studimi i arsyeshmërisë dhe të fillojnë procedurat për analizën e opsioneve kontraktuese për Operim dhe Mirëmbajtje të Autostradës V&eum ...

29.04.2011 Vendimi 05/13

Themelohet Instituti për Hulumtimin e Krimeve të Luftës në Kosovë; ...

29.04.2011 Vendimi 04/13

Qeveria e Kosovës themelon Këshillin Konsultativ për Drejtësi, si organ këshillëdhënës i Qeverisë në fushën e drejtësisë; ...

29.04.2011 Vendimi 03/13

Aprovohet kërkesa e Ministrisë së Financave për shtimin e listës të Aneksit A të Ligjit nr.03/L-220 për Normën e Tatimit të Akcizës në Kosovë ; ...

29.04.2011 Vendimi 02/13

Miratohet kërkesa e Ministrisë për Financa për Ratifikimin e Konventës së Këshillit Botëror të Doganave; ...

29.04.2011 Vendimi 01/13

Miratohet Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2012 – 2014; ...

27.04.2011 Vendimi 13/12

Qeveria propozon Kuvendit  për anëtar në Organin Shqyrtues të Prokurimit z. Osman Kryeziu.  ...

27.04.2011 Vendimi 12/12

Miratohet kërkesa e MPJ-së për caktimin e zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme në Misionet Konsullore të Republikës së Kosovës; ...

27.04.2011 Vendimi 11/12

Miratohet kërkesa e MASHT-it për rritjen e pagave në Institutin Albanologjik në shumë prej 171,330.29 për vit dhe në Institutin e Historisë në vlerë prej 93,809 ...

27.04.2011 Vendimi 10/12

Miratohet Raporti tre mujor i Buxhetit për vitin 2011; ...

27.04.2011 Vendimi 09/12

Miratohet Rishikimi i Dokumentit të Politikave për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike dhe Plani i Veprimit;   ...

27.04.2011 Vendimi 08/12

IU vazhdohet pagesa797 (shtatëqind e nëntëdhjetë e shtatë) ish-pjesëtarë të TMK-së, sipas listës së bashkangjitur me këtë vendim, prej muajit jan ...

27.04.2011 Vendimi 07/12

Miratohen shpronësimet shtesë për interes publik, të pronarëve dhe zotëruesve të interesit në pronat e paluajtshme, të cilat preken bë segmentin e 4 nga ndë ...

27.04.2011 Vendimi 06/12

Miratohen shpronësimet shtesë, për interes publik, të pronarëve dhe zotëruesve të interesit në pronat e paluajtshme, të cilat preken nga ndërtimi i Autostrad&eu ...

27.04.2011 Vendimi 05/12

Miratohet shqyrtimi i mëtejmë i kërkesës për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pronave të paluajtshme dhe zotëruesve të interesit ...

27.04.2011 Vendimi 04/12

Miratohet Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-047 për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të tyre në repu ...

27.04.2011 Vendimi 03/12

Miratohet Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.02/L-8 për verërat; ...

27.04.2011 Vendimi 02/12

Miratohet Projektligji për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia ndaj Palëve të Treta; ...

20.04.2011 Vendimi 06/11

Miratohet rregullorja për Koordinim të Donatorëve.   ...

20.04.2011 Vendimi 05/11

Ndahen mjete financiare në shumë prej 16,500 euro për mbulimin e shpenzimeve për festën memoriale te komunitetit turk në Kosovë;  ...

20.04.2011 Vendimi 04/11

Miratohet Projektligji për Efiçiencën e Energjisë;  ...

20.04.2011 Vendimi 03/11

Miratohet Projektligji për Mbrojtjen e Dëshmitarëve;  ...

20.04.2011 Vendimi 02/11

Miratohet Projektligji për Ndihmë Juridike Falas; ...

18.04.2011 Vendimi 01/10

Miratohen Prioritetet e Zhvillimit Ekonomik  ...

08.04.2011 Vendimi 07/09

Miratohet Projektligji për Këshillin Ekonomiko Social.  ...

08.04.2011 Vendimi 06/09

Miratohet Projektligji për Organizimin Sindikal në Kosovë; ...

08.04.2011 Vendimi 05/09

Miratohet Projektligji për Kadastër; ...

08.04.2011 Vendimi 04/09

Miratohet Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.2002/5 për themelimin e regjistrit të të drejtave të pronës së paluajtshme; ...

08.04.2011 Vendimi 03/09

Miratohet Projektligji për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim; ...

08.04.2011 Vendimi 02/09

Miratohet Projektligji për Mbrojtje nga Zjarri; ...

31.03.2011 Vendimi 01/08

Qeveria e Republikës së Kosovës i referon Gjykatës Kushtetuese parashtresë për interpretim të nenit 86 dhe nenit  90 të Kushtetutës së Kosovës; ...

30.03.2011 Vendimi 10/07

Qeveria e Kosovës merr qëndrim që kërkesa e Ministrisë së Punëve të Brendshme për shfrytëzimin e objektit të ish – “Jugobankës” n&eu ...

30.03.2011 Vendimi 09/07

Aprovohet Raporti për vlerësimin e përshtatshmërisë së sistemit të financimit për komuna për vitin 2010; ...

30.03.2011 Vendimi 08/07

Themelohet Bordi për Menaxhim me Pyje në kuadër të Kabinetit të MBPZ, për të zbatuar politikat, strategjitë dhe planet e veprimit të aprovuara nga Qeveria e Kosov&eu ...

30.03.2011 Vendimi 07/07

Miratohet Raporti Vjetor Financiar për vitin 2010; ...

30.03.2011 Vendimi 06/07

Miratohet Projektligji për Bashkëpunim Ndër – komunal dhe Partneritete; ...

30.03.2011 Vendimi 05/07

Miratohet Projektligji për Shërbimet e Sigurisë Private; ...

30.03.2011 Vendimi 04/07

Miratohet Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 2004/18 për Tregtinë e Brendshme; ...

30.03.2011 Vendimi 03/07

Miratohet Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.02/L-123 për Shoqëritë Tregtare; ...

30.03.2011 Vendimi 02/07

Miratohet Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.03/L-069 për Akreditim; ...

23.03.2011 Vendimi 04/06

Miratohet Projektligjin për Gjendjen Civile. ...

23.03.2011 Vendimi 03/06

Miratohet Rregullorja për Shërbimin  e Komunikimit Qeveritar me Publikun;  ...

23.03.2011 Vendimi 02/06

Miratohet Projektligji për Ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.03/L-010 për Noterinë në Kosovë;            ...

16.03.2011 Vendimi 04/05

Miratohet me ndryshime Rregullorja për fushat e përgjegjësit administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe të ministrive ...

16.03.2011 Vendimi 03/05

Miratohet me ndryshime Plani I Veprimit për Partneritet Evropian 2011; ...

16.03.2011 Vendimi 02/05

Miratohet me ndryshime Strategjia Legjislative për vitin 2011; ...

16.03.2011 Vendimi 01/05

Miratohet Plani Vjetor i Punës së Qeverisë për vitin 2011; ...

11.03.2011 Vendimi 02/04

Ndryshohet dhe Plotësohet Vendimi i Qeverisë, Nr. 08/39 i datës 08.10.2008 për themelimin e Komisionit Qeveritar për privatizimin e Kompanisë Kosovare për Distribuim dhe Furni ...

11.03.2011 Vendimi 01/04

Miratohet Projektligji për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2011; ...

09.03.2011 Vendimi 05/03

Ndahen mjete financiare në vlerë prej 5,000.00 (pesëmijë) euro për familjen e fëmijës së vrarë, Leutrim Musliu nga fshati Uglar, Komuna e Gjilanit. ...

09.03.2011 Vendimi 04/03

Autorizohet Ministri i Financave që të aprovojë transfero nga programi shpenzime të paparashikuara për shumat individuale të kërkuara deri në vlerë prej 20,000.00(nj ...

09.03.2011 Vendimi 03/03

Aprovohet, me ndryshime, Plani i Veprimit për dhjetë Prioritetet Kyçe të Qeverisë në fushën e Integrimit Evropian; ...

09.03.2011 Vendimi 02/03

Të ofrohen për tenderim dhe shitje 75% të aksioneve të Ndërmarrjes Publike, SH.A; ...

09.03.2011 Vendimi 01/03

Qeveria e Republikës së Kosovës në cilësinë e ushtruesit të ligjshëm të të drejtave të aksionarit të Republikës së Kosovës, në Nd& ...

02.03.2011 Vendimi 10/02

Të iniciohet procedura për hartimin e politikave për vendosjen e regjimit të vizave në Republikën e Kosovës.  ...

02.03.2011 Vendimi 09/02

Rikategorizohet pika e kalimit kufitar me Republikën e Maqedonisë “Stançiç” nga vendkalimi kufitar lokal në vendkalim kufitar rajonal për qëllime të komun ...

02.03.2011 Vendimi 08/02

Ndahen mjete financiare në shumën prej 40,000.00 euro për organizimin e aktiviteteve, me rastin e shënimit të manifestimit gjithë-popullor “ Epopeja e UÇK-së; ...

02.03.2011 Vendimi 07/02

Ndryshohet Vendimi 02/41 datë 23.10.2008 për themelimin e Komisionit Ndërministror që të analizojë opsionet për participimin e sektorit privat në PTK Sh.A duke përfs ...

02.03.2011 Vendimi 06/02

Miratohet kërkesa e  Ministrisë së Punëve të Jashtme për hartimin e strategjisë për politikë të jashtë të Republikës së Kosovës; ...

02.03.2011 Vendimi 05/02

Miratohet kërkesa e Ministrisë së Punëve të Jashtme për hartimin e agjendës lobuese për shtimin e njohjeve të Republikës së Kosovës; ...

02.03.2011 Vendimi 04/02

Miratohet propozimi I Ministrisë të Punëve të Brendshme për themelimin e Njësisë për Bashkëpunim Ndërkombëtar në zbatim të Ligjit (ILECU); ...

02.03.2011 Vendimi 03/02

Miratohet Udhëzimi Administrativ për përcaktimin e procedurave pas bartjes së përgjegjësive të shërbimeve sociale dhe familjare në nivelin komunal; ...

02.03.2011 Vendimi 02/02

Miratohet Rregullorja për departamentet për integrim evropian dhe koordinim të politikave në kuadër të ministrive; ...

23.02.2011 Vendimi 01/01

Qeveria e Republikës së Kosovës i propozon Kuvendit  të Republikës së Kosovës zgjatjen e ndarjeve buxhetore për muajin mars të vitit 2011, të përcaktu ...

06.01.2011 Vendimi 02/151

Vendimi 02/151, ngriten pagat për familjet e dëshmorëve dhe invalidëve të luftës prej 50 %, Policinë e Kosovës 40%, Shërbimin Korrektues dhe Sprovues 30%, Shërb ...

06.01.2011 Vendimi 01/151

Ngriten pagat për mësimdhënësit parauniversitar prej 50% mbi pagën bazë  ...

23.12.2010 Vendimi 06/150

Aprovohet plani i Reagimit Kombëtar ...

23.12.2010 Vendimi 05/150

Veprimtaria Kërkimore-Shkencore e RKS-së të avancohet me hulumtime të fushave shkencore , në linjë me arsimin e lartë dhe bizneset, dhe të prijë në zhvillimin e ...

23.12.2010 Vendimi 04/150

Miratohen ndryshimet dhe plotësimet për shpronësimin, për interes publik të pronarëve, pretenduesve dhe zotuesve të interesit në pronat e paluajtshme që ndodhen bren ...

23.12.2010 Vendimi 03/150

Vendimi 03/150, miratohet shpronësimi i pronave të paluajtshme të zonave kadastrave Suharekë, Sllapuzhan, etj. ...

23.12.2010 Vendimi 02/150

Vendimi 02/150, Aprovohet kërkesa e MEF-it për reduktimin e ndarjeve buxhetore në shumë prej 5.000.000 për komunat serbe (zbatimi i vendimit nr.01/142, datë 26.08.2010) ...

07.12.2010 Vendimi 02/149

Vendimi 02/149, Qeveria e Republikës së Kosovës i propozon Kuvendit të Kosovës emrat e kandidatëve për anëtar të Komisionit Qendror të Regjistrimit të Popu ...

05.11.2010 Vendimi 10/148

Vendimi 10/148, akreditohet Universiteti i Prizrenit në nivel institucional. ...

05.11.2010 Vendimi 09/148

Vendimi 09/148, për sigurimin e mjeteve për financimin e dy qendrave të Kompetencës për 4 muaj. ...

05.11.2010 Vendimi 8/148

Vendimi 08/148, miratohet shpronësimi i pronave të paluajtshme private për nevojat e ndërtimit të Autostradës Vërmic-Merdare. ...

05.11.2010 Vendimi 07/148

Vendimi 07/148, jepet pëlqimi që Autostrada Vërmicë-Merdare të emërohet me emrin e ish-Presidentit të Kosovës. "Dr.Ibrahim Rugova". ...

05.11.2010 Vendimi 06/148

Vendimi 06/148, Jepet pëlqimi që Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës të emërohet me emrin e Komandatit Legjendar të UÇK-së "Adem Jashari". ...

05.11.2010 Vendimi 05/148

Vendimi 05/148, aprovohet kërkesa e MEF për reduktimin dhe ndarjen e 5 milion Eurove për komunat në veri të Kosovës. ...

05.11.2010 Vendimi 04/148

Vendimi 04/148, shfuqizohet vendimi 08/148 i datës 05.10.2010. ...

05.11.2010 Vendimi 03/148

Vendimi 03/148, Tehemolhet Këshilli Shkencor i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës. ...

05.11.2010 Vendimi 02/148

Vendimi 02/148, Themelohet Bordi Drejtues i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës. ...

05.10.2010 Vendimi 08/147

Vendimi 08/147, ndahen mjete financiare në vlerë prej 50 mijë euro në muaj për periudhën njëvjeçare për Kompaninë Ndërkombëtare PATTON, BOGGS,LLP, m ...

05.10.2010 Vendimi 07/147

Vendimi 07/147, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i zotohen mjete financiare shtesë, në vlerë prej 2 milion euro për mbajtjen e zgjedhjeve. ...

05.10.2010 Vendimi 06/147

Vendimi 06/147, aprovohet kërkesa e Ministrit të Ministrisë për Ekonomi dhe Financa për reduktimin e 5 ndarjeve buxhetore. ...

05.10.2010 Vendimi 05/147

Vendimi 05/147, në kuadër të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikim Hapësinor themelohet Zyra për Shpronësim. ...

05.10.2010 Vendimi 04/147

Vendimi 04/147, përcaktohen subjektet përfituese që do të marrin falas nga dy ekzemplar të Gazetës Zyrtare të Republikës së Kosovës. ...

05.10.2010 Vendimi 03/147

Vendimi 03/147, miratohet Projektligji për Ndryshmin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 02/L-8 për Verëra. ...

05.10.2010 Vendimi 02/147

Vendimi 02/147, një ekzemplar i Gazetës Zyrtare të Republikës së Kosovës shitet me çmimin prej 2 euro. ...

29.09.2010 Vendimi 18/146

Vendimi 18/146, ndryshohet dhe plotësohet vendimi nr.06/109 i datës 12.02.2010. ...

29.09.2010 Vendimi 17/146

Vendimi 17/146, miratohet Plani Zhvillimor Strategjik për Institutin Kosovar për Administratë Publike, për periudhën 2010-2014. ...

29.09.2010 Vendimi 16/146

Vendimi 16/146, themelohet Grupi Punues Ndërministror për Reformën e Ambientit të Biznesit. ...

29.09.2010 Vendimi 15/146

Vendimi 15/146, Themelohet Komisioni për Verifikimin dhe Vlerësimin e dëmeve që janë shkaktuar gjatë punimeve në lokacionin e dyshuar për varrezë masive në fsha ...

29.09.2010 Vendimi 14/146

Vendimi 14/146, aprovohet kërkesa e ish-Ministes së Drejtësisë znj.Nekibe Kelmendi, për ndarjen e mjeteve financiare në vlerë prej 30.000 Eurove për mbulimin e shpenzimev ...

29.09.2010 Vendimi 13/146

Vendimi 13/146, "Fondi Inicial" për zbatimin e Strategjisë për Ri-integrimin e Personave të Riatdhesuar, i themeluar me vendimin nr.04/126 të datës 26.05.2010, transformohet në ...

29.09.2010 Vendimi 12/146

Vendimi 12/146, ndryshohet dhe plotësohet vendimi nr.02/84 i datës 1 tetor 2009. ...

29.09.2010 Vendimi 11/146

Vendimi 11/146, miratohet Programi Qeveritar dhe Plani i Veprimit për Parandalimin e Ekonomisë Joformale në Kosovë për vitin 2010-2012. ...

29.09.2010 Vendimi 10/146

Vendimi 10/146, ndahen mjete financiare shtesë prej 200.000 Euro për Zyrën e Kryeministrit. ...

29.09.2010 Vendimi 09/146

Vendimi 09/146, ndahen mjete financiare në vlerë prej 100.000 Euro për bashkëfinancim të projektit "Reformimi i Sistemit të Arsimit Ligjor" në kuadër të Instrumentit ...

29.09.2010 Vendimi 08/146

Vendimi 08/146, Ndryshohet dhe Plotësohet Strategjia Legjislative 2010: shtohet Projektligji për Sistemin e Adresave. ...

29.09.2010 Vendimi 07/146

Vendimi 07/146, Ndryshohet dhe Plotësohet Strategjia Legjislative 2010: shtohen edhe 6 projektligje. ...

29.09.2010 Vendimi 06/146

Vendimi 06/146, zyrtarizohet Gjuha e Shenjave në Republikën e Kosovës. ...

29.09.2010 Vendimi 05/146

Vendimi 05/146, Qeveria e Republikës së Kosovës për anëtar të Këshillit të Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale propozon këta kandidat: ...

29.09.2010 Vendimi 04/146

Vendimi 04/146, miratohet shpronësimi i pronave të paluajtshme në zonat kadastrale Suharekë, Sllapuzhan, Duhle dhe Bllacë, për nevojat e ndërtimit të Autostradës V&e ...

29.09.2010 Vendimi 03/146

Vendimi 03/146, miratohet Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Vetëqeverisje Lokale. ...

29.09.2010 Vendimi 02/146

Vendimi 02/146, miratohet Projektligji për Sigurimin e Detyrueshëm të Autopërgjegjësisë ndaj Palëve të Treta. ...

15.09.2010 Vendimi 07/145

Vendimi 07/145, miratohet Strategjia e Rishikuar për Reformën e Administratës Publike. ...

15.09.2010 Vendimi 06/145

Vendimi 06/145, miratohet Projektligji për Statistikat Zyrtare të Republikës së Kosovës. ...

15.09.2010 Vendimi 05/145

Vendimi 05/145, miratohet Plani Zhvillimor Strategjik për Ministrinë e Transportit dhe Telekomunikacionit për periudhën 2010-2014. ...

15.09.2010 Vendimi 04/145

Vendimi 04/145, miratohet Rregullorja për Strukturën Organizative të Ministrisë së Integrimeve Evropiane. ...

15.09.2010 Vendimi 03/145

Vendimi 03/145, miratohet Plani Zhvillimor Strategjik për Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, për periudhën 2009 - 2013. ...

15.09.2010 Vendimi 02/145

Vendimi 02/145, miratohet me vërejtje Rregullorja për procedurat për emërimin në pozita të larta drejtuese. ...

15.09.2010 Vendimi 01/145

Vendimi 01/145, miratohet Projektligji për Gjendjen Civile. ...

01.09.2010 Vendimi 12/143

Vendimi 12/143, lejohet transferi i 275,000 eurove nga Kodi Buxhetor 721 programe tjera, ne Kodin Buxhetor 716 për Trajtimin Mjekësor Jashtë Vendit, për nevoja të pacientëve pë ...

01.09.2010 Vendimi 11/143

Vendimi 11/143, miratohetn rekomandimet e dala nda Komisioni Ndërinstitucional për përcaktimin e çmimit investiv të ndërtimit të kompleksit banesor Hade dhe Hade 2 në K ...

01.09.2010 Vendimi 10/143

Vendimi 10/143, lirohen nga pagesat kompanitë prodhuese të farës për inspektime fushore analiza të farës dhe shtypje të etiketave për vitin 2010. ...

01.09.2010 Vendimi 9/143

Vendimi 9/143, miratohet Udhëzimi Administrativ për Ndalimin, Kufizimin dhe Kushtëzimin e Aktiviteteve të Caktuara Përgjatë Vijës së Kufirit Shtetëror. ...

01.09.2010 Vendimi 8/143

Vendimi 8/143, miratohet Udhëzimi Administrativ për Formën, Përmbajtjen dhe Mënyrën e Vendosjes së Shenjave Paralajmëruese dhe Shenjave të Shkruara në Pikat e K ...

01.09.2010 Vendimi 7/143

Vendimi 7/143, miratohet Udhëzimi Administrativ për Kategorizimin e Pikave të Kalimit të Kufirit. ...

01.09.2010 Vendimi 6/143

Vendimi 6/143, miratohet Rregullorja për Këshillin Shkencot të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës. ...

01.09.2010 Vendimi 5/143

Vendimi 5/143, miratohet Rregullorja për Organizimin dhe Fushëveprimin e Bordit Drejtues të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës. ...

01.09.2010 Vendimi 4/143

Vendimi 4/143, miratohet Rregullorja për Organizimin e Agjencisë së Veterinës dhe Ushqimit. ...

01.09.2010 Vendimi 3/143

Vendimi 3/143, miratohet Projektligji për patenta. ...

01.09.2010 Vendimi 2/143

Vendimi 2/143, miratohet Projektligji për Kontabilitet, Raportimin Financiar dhe Auditimin. ...

26.08.2010 Vendimi 2/142

Vendimi 2/142, zotohen mjete financiare në vlerë prej 5 milion Euro për projekte kapitale në komunat në veri të Kosovës. ...

26.08.2010 Vendimi 1/142

Vendimi 1/142, zotohen mjete financiare në vlerë prej 8 milion Euro, për projekte kapitale në Kkomunën e Graçanicës, Shtërpcës, Parteshit, Kllokotit, Ranillugut dh ...

25.08.2010 Vendimi 11/141

Vendimi 11/141, Institutit Albanologjik të Prishtinës i ndahen mjete financiare në vlerë prej 9,500 euro për mbajtjen e Konferencës Shkencore Ndërkombëtare "Eposi i Kresh ...

25.08.2010 Vendimi 10/141

Vendimi 10/141, z.Naim Huruglica emërohet Drejtor i Përgjithshëm i Doganave të Kosovës. ...

25.08.2010 Vendimi 9/141

Vendimi 9/141, ndahen mjete financiare në vlerë prej 150 mijë euro ndihmë Republikës Islamike të Pakistanit për përballimin e gjendjes së shkaktuar nga vërshime ...

25.08.2010 Vendimi 8/141

Vendimi 8/141, ndryshohet dhe plotësohet Startegjia Legjislative për vitin 2010: shtohet Projektligji për Kadastër. ...

25.08.2010 Vendimi 7/141

Vendimi 7/141, themelohet Komisioni i Përhershëm Qeveritar për kufijtë e Republikës së Kosovës. ...

25.08.2010 Vendimi 6/141

Vendimi 6/141, miratohet Plani për ristrukturimin e Trepçës dhe përgatitjen e saj për tërheqjen e investimeve. ...

25.08.2010 Vendimi 5/141

Vendimi 5/141, miratohet me vërejtje Projektligji për Rezervat Shtetërore të Mallrave. ...

25.08.2010 Vendimi 4/141

Vendimi 4/141, miratohet Projektligji për Këshillin Ekonomiko-Social. ...

25.08.2010 Vendimi 3/141

Vendimi 3/141, miratohet Projektligji për Personat e Zhdukur. ...

25.08.2010 Vendimi 2/141

Vendimi 2/141, zotohen mjete financiare në vlerë prej 5 milion euro për projekte kapitale në komunën e Mitrovicës. ...

18.08.2010 Vendimi 7/140

Vendimi 7/140, Parku Teknologjik në Skenderaj shpallet zonë ekonomike. ...

18.08.2010 Vendimi 6/140

Vendimi 6/140, Parku i Biznesit në Drenas shpallet zonë ekonomike. ...

18.08.2010 Vendimi 5/140

Vendimi 5/140, miratohen rregullat për lartësinë e kompensimit të anëtarëve të bordeve të ndërmarrjeve publike qendrore sipas tri kategorive. ...

18.08.2010 Vendimi 4/140

Vendimi 4/140, linja 400 kV Kosovë-Shqipëri shpallet me interes të përgjithshëm. ...

18.08.2010 Vendimi 3/140

Vendimi 3/140, miratohet me vërejtje Projektligji për Muzetë. ...

12.08.2010 Vendimi 4/139

Vendimi 4/139, miratohet kërkesa e Ministrisë së FSK për pranimin e përgjegjësive dhe të gjitha detyrave për Eliminimin e Mjeteve të Pashpërthyera Eksploduese ( ...

12.08.2010 Vendimi 3/139

Vendimi 3/139, miratohet Udhëzimi Administrativ për Ushtrimin e Kontrollit Kufitar. ...

12.08.2010 Vendimi 2/139

Vendimi 2/139, miratohet Projektligji për pajisje me armë, municion dhe pajisje përkatëse të sigurisë për institucionet e autorizuara për siguri. ...

12.08.2010 Vendimi 1/139

Vendimi 1/139, miratohet me vërejtje Projektligji për Industrinë e Sigurisë Private. ...

09.08.2010 Vendimi 1/138

Vendimi 1/138, aprovohet Rekomandimi i Komitetit Drejtues të Projektit për aprovim të draft kërkesës për propozime dhe draft kontratave përcjellëse të Projektit TC " ...

05.08.2010 Vendimi 2/137

Vendimi 2/137, miratohet Urdhëresa Administrative për përjashtimin e vajit për ngrohje (mazutit) nga Tatimi i Akcizës. ...

05.08.2010 Vendimi 1/137

Vendimi 1/137, miratohet Projektligji për Statusin dhe të Drejtat e Dëshmorëve, Invalidëve, Veteranëve, Pjesëtarëve të UÇK-së, Viktimave Civile dhe Famil ...

04.08.2010 Vendimi 8/136

Vendimi 8/136, ndahen mjete financiare në vlerë prej 500,000 Euro për projekte kapitale në komunën e Mitrovicës. ...

04.08.2010 Vendimi 7/136

Vendimi 7/136, ndryshohet dhe plotësohet Startegjia Legjislative për 2010: nga strategjia shlyhet Projektligji për Shërbimet Sizmologjike. ...

04.08.2010 Vendimi 6/136

Vendimi 6/136, miratohet Rregullorja për Zyrat Komunale të Komuniteteve dhe Kthim. ...

04.08.2010 Vendimi 5/136

Vendimi 5/136, miratohet Raporti Gjashtëmujor i Buxhetit për vitin 2010. ...

04.08.2010 Vendimi 4/136

Vendimi 4/136, miratohet Projektligji për aspektet civile të Rrëmbimit Ndërkombëtar të Fëmijëve. ...

04.08.2010 Vendimi 3/136

Vendimi 3/136, miratohet Projektligji për Regjistrimin e Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave. ...

04.08.2010 Vendimi 2/136

Vendimi 2/136, miratohet Projektligji për Dizajnin Industrial. ...

04.08.2010 Vendimi 1/136

Vendimi 1/136, miratohet, me vërejtje, Projektligji për Prodhimin, Grumbullimin, Përpunimin dhe Tregtimin e Duhanit. ...

28.07.2010 Vendimi 13/135

Vendimi 13/135, emërohet Këshilli Drejtues i Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve. ...

28.07.2010 Vendimi 12/135

Vendimi 12/135, ndahen mjete financiare në vlerë prej 150.000 euro për bashkëfinancimin e renovimit të objekteve të Universitetit të Prizrenit me organizatën turke TIKA, ...

28.07.2010 Vendimi 11/135

Vendimi 11/135, miratohet Plani i Veprimit i Strategjisë për Riintegrimin e Personave të Riatdhesuar. ...

28.07.2010 Vendimi 10/135

Vendimi 10/135, merret vendim preliminar për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve dhe zotëruesve të interesit në pronat e paluajtshme që ndodhën brend ...

28.07.2010 Vendimi 9/135

Vendimi 9/135, miratohet struktura e re e Ministrisë së Forcës së Sigurisë dhe Forcës së Sigurisë së Kosovës. ...

28.07.2010 Vendimi 8/135

Vendimi 8/135, obligohet Ministria e Drejtësisë për përfaqësimin e Qeverisë në procedurat gjyqësore përkatëse të shpronësimit. ...

28.07.2010 Vendimi 7/135

Vendimi 7/135, miratohet Koncepti i Modelit të Tregut të Energjisë Elektrike, sipas propozimit të grupit punues. ...

28.07.2010 Vendimi 6/135

Vendimi 6/135, miratohet udhëzimi administrativ për ndërtimin e ndërtesave brenda zonës së kalimit të kufirit. ...

28.07.2010 Vendimi 5/135

Vendimi 5/135, miratohet udhëzimi administrativ për incidentet kufitare. ...

28.07.2010 Vendimi 4/135

Vendimi 4/135, miratohet udhëzimi administrativ për shënjimin e vijës kufitare. ...

28.07.2010 Vendimi 3/135

Vendimi 3/135, ndryshohet dhe plotësohet Strategjia Legjislative për vitin 2010, shtohet Projektligji për Qendrën e Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim dhe Projektligji ...

28.07.2010 Vendimi 2/135

Vendimi 2/135, kërkohet nga Komisioni Qeveritar për Privatizimin e PTK-së, të vazhdojë me procedurat e privatizimit të Post-Telekomunikacionit të Kosovës Sh.A. (PTK) duke ...

14.07.2010 Vendimi 6/134

Vendimi 6/134, universiteti i Prizrenit mund të shpall konkurs për pranimin e studentëve në vitin akademik 2010-2011përderisa vazhdon procedura e akreditimit sipas agjendës së ...

14.07.2010 Vendimi 5/134

Vendimi 5/134, akreditohen programet e disa prej Bartësve Privat të Arsimit të Lartë. ...

14.07.2010 Vendimi 4/134

Vendimi 4/134, akreditohet Universiteti i Prishtinës në nivel institucional. ...

14.07.2010 Vendimi 3/134

Vendimi 3/134, Qeveria e Republikës së Kosovës i propozon Kuvendit emrat për Anëtarë të Bordit në  Agjencionin Kosovar të Privatizimit. ...

14.07.2010 Vendimi 2/134

Vendimi 2/134, miratohet Projektligji për Mbrojtjen e Natyrës. ...

14.07.2010 Vendimi 1/134

Vendimi 1/134, miratohet Plani Hapësinorë i Kosovës 2010-2020. ...

07.07.2010 Vendimi 3/133

Vendimi 3/133, miratohet Platforma Vjetore e Politikës së Inteligjencës dhe Sigurisë. ...

07.07.2010 Vendimi 2/133

Vendimi 2/133, miratohet me vërejtje Projektligji për Prokurim Publik në Kosovë. ...

07.07.2010 Vendimi 1/133

Vendimi 1/133, ndryshohet dhe Plotësohet Strategjia Legjislative për vitin 2010. Në SL ’10 shtohet Projektligji për Prokurim Publik në Kosovë. ...

02.07.2010 Vendimi 12/132

Vendimi 12/132, Qeveria e Republikës së Kosovës për anëtarë në Organin Shqyrtues të Prokurimit i Propozon Kuvendit të Kosovës z. Osman Kryeziu. ...

02.07.2010 Vendimi 11/132

Vendimi 11/132, Qeveria e Republikë së Kosovës emëron Drejtor të Përkohshëm të Agjencionit të Prokurimit Publik z. Mursel Racaj.. ...

02.07.2010 Vendimi 10/132

Vendimi 10/132, iu vazhdohet pagesa 863 ish pjesëtarëve të TMK-së sipas listës së bashkangjitur, për gjashtë muajt e ardhshëm, në shumën prej 50% të p ...

02.07.2010 Vendimi 9/132

Vendimi 9/132, themelohet Grupi punues për hartimin e Udhëzimit Administrativ për themelimin e Qendrës për Studime dhe Hulumtime Gjinore. ...

02.07.2010 Vendimi 8/132

Vendimi 8/132, ndahen mjete financiare në vlerë prej 300.000 euro për subvencionimin me derivate të naftës për korrje-shirje për vitin 2010. ...

02.07.2010 Vendimi 7/132

Vendimi 7/132, Qeveria e Kosovës nuk do të zbatoj asnjë iniciativë të re për shpenzime në vitin 2010 e cila nuk është në pajtim me rishikimin e buxhetit të ...

02.07.2010 Vendimi 6/132

Vendimi 6/132, Qeveria e Kosovës i propozon Kuvendit Anëtarët e Bordit të Rishqyrtimit të Ankesave. ...

02.07.2010 Vendimi 5/132

Vendimi 5/132, miratohet Projektligji për Inspektoratin Policor të Kosovës. ...

02.07.2010 Vendimi 4/132

Vendimi 4/132, miratohet Projektligji për Markat Tregtare. ...

02.07.2010 Vendimi 3/132

Vendimi 3/132, Ndryshohet dhe Plotësohet Strategjia Legjislative 2010.  Nga SL ’10 shlyhet Projektligji për Kontrollin e Eksportit. ...

02.07.2010 Vendimi 2/132

Vendimi 2/132, miratohet Projektligji për Tregtinë e Mallrave Strategjike. ...

23.06.2010 Vendimi 6/131

Vendimi 6/131, ndahen mjete financiare në vlerë prej 300.000 euro për fondin inicial për zbatimin e Strategjisë për ri-integrimin e personave të riatdhesuar në pajtim me ...

23.06.2010 Vendimi 5/131

Vendimi 5/131, miratohet kërkesa e Shoqatës së Invalidëve të Luftës së UÇK-së dhe Shoqatës së Familjeve të Dëshmorëve të UÇK-s ...

23.06.2010 Vendimi 4/131

Vendimi 4/131, miratohet Strategjia për Zhvillimin e Infrastrukturës së Metrologjisë në Kosovë 2010 – 2014. ...

23.06.2010 Vendimi 3/131

Vendimi 3/131, miratohet Projektligji për Mbrojtjen e Konkurrencës. ...

23.06.2010 Vendimi 2/131

Vendimi 2/131, miratohet Projektligji për Vlerësimin Strategjik Mjedisor. ...

16.06.2010 Vendimi 4/130

Vendimi 4/130, miratohet shqyrtimi i mëtejmë i kërkesës për shpronësim, për interes publik, të pronave të paluajtshme, konkretisht parcelave nr. 257, 259, 260, 261 d ...

16.06.2010 Vendimi 3/130

Vendimi 3/130, sipas kërkesës së kryetarit të Komunës së Prishtinës shpallet Zonë e Veçantë ngastra kadastrale 3114-1 deri 3125 -2, me sipërfaqe të ...

16.06.2010 Vendimi 2/130

Vendimi 2/130, miratohet, me ndryshime, Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-132 për Protokollin e Shtetit të Republikës së Kosovës. ...

16.06.2010 Vendimi 1/130

Vendimi 1/130, të ofrohet për tenderim dhe shitje 75% e aksioneve të Ndërmarrjes Publike PTK, SH.A. ...

15.06.2010 Vendimi 3/129

Vendimi 03/129, miratohet Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-0112 për Tatimin e Normës së Akcizës në Kosovë. ...

15.06.2010 Vendimi 2/129

Vendimi 2/129, për ndryshimin dhe plotësimin e Strategjisë Legjislative për vitin  2010. Nga Strategjia Legjislative për vitin 2010 shlyhet Projektligji për nënshkrim ele ...

15.06.2010 Vendimi 1/129

Vendimi 1/129, miratohet Strategjia e Sigurisë e Republikës së Kosovës. ...

11.06.2010 Vendimi 13/128

Vendimi 13/128, aprovohet kërkesa e departamentit për persona të zhdukur dhe mjekësi ligjore në Ministrinë e Drejtësisë për ndarjen e mjeteve financiare në shum ...

11.06.2010 Vendimi 12/128

Vendimi 12/128, aprovohet kërkesa e Lidhjes së Shkrimtarëve për ndarjen e mjeteve financiare në vlerë prej 6.000 euro për financimin e festivalit ndërkombëtar të ...

11.06.2010 Vendimi 11/128

Vendimi 11/128, ndahen mjete financiare në vlerë prej 530.000 euro për kompensimin e dëmeve të shkaktuara nga mosshfrytëzimi i tokës për periudhën 2001-2009, në fshatin Debëllde, Komuna e Vitisë. ...

11.06.2010 Vendimi 10/128

Vendimi 10/128, Miratohet Strategjia për Pronësi Intelektuale dhe Plani i Veprimit 2010-2014. ...

11.06.2010 Vendimi 9/128

Vendimi 9/128, miratohet shpronësimi i pronave të paluajtshme private në ngastrat kadastrale të paraqitura në tabelat e më poshtme të cilat janë pjesë e këtij v ...

11.06.2010 Vendimi 8/128

Vendimi 8/128, miratohet Projektligji për dhënien në shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të Komunës. ...

11.06.2010 Vendimi 7/128

Vendimi 7/128, miratohet Projektligji për Ujërat e Kosovës. ...

11.06.2010 Vendimi 6/128

Vendimi 6/128, miratohet Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-177 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2010. ...

11.06.2010 Vendimi 5/128

Vendimi 5/128, miratohet Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë. ...

11.06.2010 Vendimi 4/128

Vendimi 4/128, miratohet Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2004/48, për Administratën Tatimore dhe Procedurat. ...

11.06.2010 Vendimi 3/128

Vendimi 3/128, miratohet Korniza Afatmesme e Shpenzimeve për vitin 2011-2013. ...

11.06.2010 Vendimi 2/128

Vendimi 2/128, miratohet Plani i Veprimit për Partneritet Evropian për vitin 2010. ...

01.06.2010 Vendimi 6/127

Vendimi 6/127, miratohet kërkesa e kompanisë ‘Bektel-Enka’ nr. 115, e datës 21.05.2010, lidhur me zgjatjen e orarit javor të punës për punëtorët e angazhuar p ...

01.06.2010 Vendimi 5/127

Vendimi 05/127, miratohet plani i Ministrisë së Punëve të Brendshme për shtimin e orarit ditor të punës  në 11 orë dhe aplikimi i orarit 8 orësh të pu ...

01.06.2010 Vendimi 4/127

Vendimi 4/127, plotësohet Strategjia Legjislative e vitit 2010 e Qeverisë së Republikës së Kosovës. ...

01.06.2010 Vendimi 3/127

Vendimi 03/127, themelohet Këshilli Ndërministror për Politika Tregtare. ...

01.06.2010 Vendimi 2/127

Vendim 2/127, miratohet Programi Kombëtar i Shkencës i Republikës së Kosovës. ...

01.06.2010 Vendimi 1/127

Vendimi 01/127, të gjithë pronat publike të paluajtshme brenda korridorit, trasesë së autostradës Vërmicë-Merdarë bartën në pronësi të Qeveris&eu ...

26.05.2010 Vendimi 12/126

Vendim 12/126, miratohet Sistemi i Integruar i Menaxhimit të Emergjencave. ...

26.05.2010 Vendimi 11/126

Vendim 11/126, të gjithë të kategorizuarit si nëpunës civil sipas Ligjit për Shërbyes Civil të miratuar nga Kuvendi i Kosovës do të përfitojnë mjete f ...

26.05.2010 Vendimi 10/126

Vendim 10/126, ndryshohet dhe plotësohet vendimi i Qeverisë nr.02/31 i datës 27 gusht 2008, për zyrtarët e lartë publik që kanë të drejtë të pajisen me pas ...

26.05.2010 Vendimi 9/126

Vendim 9/126, nga Strategjia Legjislative për 2010 hiqet Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Veprimtarinë Kërkimore Shkencore. ...

26.05.2010 Vendimi 8/126

Vendim 8/126, themelohet Komiteti Drejtues Ndërinstitucional për Mbikëqyrjen dhe Koordinimin e zbatimit të Planit të Veprimit për zbatimin e Strategjisë për Integrimin e ...

26.05.2010 Vendimi 7/126

Vendim 7/126, miratohet Plani operativ për vendosjen e familjeve Romë, Ashkalinj dhe Egjiptas të zhvendosur brenda vendit, nga kampet e kontaminuara me plumb, Osterode dhe Lugu i Qeshmës. ...

26.05.2010 Vendimi 6/126

Vendim 6/126, miratohet propozimi i MEF për heqjen e ndëshkimeve të caktuara për borxhet tatimore. ...

26.05.2010 Vendimi 5/126

Vendim 5/126, miratohet me ndryshime Rregullorja për themelimin e Zyrës për të Drejtat për Pronën Intelektuale. ...

26.05.2010 Vendimi 4/126

Vendim 4/126, miratohet Plotësimi dhe Ndryshimi i Strategjisë për Riatdhesimin e Personave të Riatdhesuar. ...

26.05.2010 Vendimi 3/126

Vendim 3/126, miratohet Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr.03/L-037 për Dokumentet e Udhëtimit. ...

26.05.2010 Vendimi 2/126

Vendim 2/126, miratohet, me ndryshime, Udhëzimi për Nënshkrimin e Kontratave Publike me Vlerë të Mesme dhe Vlerë të Madhe. ...

18.05.2010 Vendimi 9/125

Vendim 9/125, Qeveria i propozon Kuvendit tre kandidatë për kryetar dhe anëtarë të Komisionit Rregullativ të Prokurimit. ...

18.05.2010 Vendimi 8/125

Vendim 8/125, aprovohet kërkesa e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve për rritjen e stafit shtesë për themelimin e Departamentit të Trashëgimisë Ku ...

18.05.2010 Vendimi 7/125

Vendim 7/125, obligohet Ministria e Energjisë dhe Minierave që në koordinim me Ministrinë për Ekonomi dhe Financa ta themeloj dhe udhëzojë Grupin Punues për Rishikimin dh ...

18.05.2010 Vendimi 6/125

Vendim 6/125, themelohet Komisioni Kombëtar për Refugjatë. ...

18.05.2010 Vendimi 5/125

Vendim 5/125, aprovohet Plani Zhvillimor për Universitetin e Prizrenit. ...

18.05.2010 Vendimi 4/125

Vendim 4/125, miratohet kërkesa e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për shpërndarjen e mjeteve të planifikuara për programin ‘Universiteti i Pri ...

18.05.2010 Vendimi 3/125

Vendim 3/125, miratohet Projektligji për Këshillin Prokurorial të Kosovës. ...

18.05.2010 Vendimi 2/125

Vendim 2/125, miratohet Projektligji për Prokurorinë e Shtetit. ...

18.05.2010 Vendimi 1/125

Vendim 1/125, miratohet Projektligji për themelimin e Sistemit për Sigurimin e Depozitave për Institucionet Financiare në Kosovë. ...

13.05.2010 Vendimi 11/124

Vendim 11/124, aprovohet kërkesa e deputetit z.Ali Lajçi për mbulimin e shpenzimeve të shërimit. ...

13.05.2010 Vendimi 10/124

Vendim 10/124, ndahen mjete financiare në shumë prej 11.000 euro për mbulimin e shpenzimeve për shoqatën e matematikanëve të Kosovës. ...

13.05.2010 Vendimi 09/124

Vendim 09/124, Qeveria e Republikës së Kosovës për anëtarë të Këshillit për Planifikim Hapësinor emëron këta kandidat: Ruzhdi Pllana; Ylber Vokshi, Il ...

13.05.2010 Vendimi 08/124

Vendim 08/124, Qeveria e Republikës së Kosovës për anëtar të Bordit Këshillëdhënës për Mbrojtjen e Mjedisit i rekomandon Kuvendit këta kandidatë: ...

13.05.2010 Vendimi 07/124

Vendim 07/124, aprovohet kërkesa e Ministrisë së Energjisë dhe Minierave për ndarjen e mjeteve financiare në shumë prej 160 mijë euro për fillimin e themelimit t&eum ...

13.05.2010 Vendimi 06/124

Vendim 06/124, Qeveria rekomandon Autoritetin Rregullativ të Telekomunikacionit të Republikës së Kosovës që të mos jap licencë për operatorin e tretë të te ...

13.05.2010 Vendimi 05/124

Vendim 05/124, Qeveria e Republikës së Kosovës në cilësinë e ushtruesit të ligjshëm të drejtave të aksionarit të Republikës së Kosovës n&eum ...

13.05.2010 Vendimi 04/124

Vendim 04/124, miratohet kërkesa për shpronësimin e pronave të paluajtshme në rrugën M9 nga Fushë Kosova deri në Arllat, rrugën M2 nga Prishtina deri në Mitrovi ...

13.05.2010 Vendimi 03/124

Vendim 03/124, miratohet Projektligji për Qasje në Dokumente Publike. ...

13.05.2010 Vendimi 02/124

Vendim 02/124, miratohet Projektligji për Këshillin Gjyqësor të Republikës së Kosovës. ...

22.01.2008 Vendimi 08/3

Vendimi 08/3: për të gjithë të emëruarit politikë qeveritar; Kryeministri, Zëvendëskryeministri, ministrat, zëvendësministrat dhe këshilltarët politik ...

22.01.2008 Vendimi 07/3

Vendimi 07/3: formohet grupi Punues Qeveritar për të punuar në dhënien e rekomandimeve finale në afat prej 15 ditëve, për zbrazëtirat ligjore të Rregullorës s&e ...

22.01.2008 Vendimi 06/3

Vendimi 06/3: të hartohet rregullorja për caktimin e shpenzimeve të reprezentacionit për institucionet e Qeverisë së Kosovës. ...

22.01.2008 Vendimi 05/3

Vendimi 05/3: të drejtë në telefon roming do të kenë: Kryeministri, zëvendëskryeministrat, ministrat, zëvendësministrat, Sekretari i Përhershëm i ZKM-s&eum ...

22.01.2008 Vendimi 04/3

Vendimi 04/3: Të gjitha automjetet zyrtare të Qeverisë të shfrytëzohen vetëm për nevoja zyrtare, sipas Nenit 4 pika 4.2 të Udhëzimit Administrativ nr.07/2006. ...

22.01.2008 Vendimi 03/3

Vendimi 03/3: të rishikohen të gjitha vendimet e mara nga ish Qeveria, pas datës 17 nëntor 2007. Të rishikohen të gjitha vendimet e marra nga ish Qeveria për emërime dhe ...

22.01.2008 Vendimi 02/3

Vendimi 02/3: Të gjithë të emëruarit politikë qeveritar; Kryeministri, Zëvendëskryeministri, ministrat, zëvendëskryeministrat dhe këshilltarët politik t&eu ...

17.01.2008 Vendimi 04/2

Vendimi 04/2: Miratohet koncept dokumenti për Projektligjin e Qeverisë së Kosovës. ...

-->
Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton