i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 6/134

14-07-2010 01:19:00

Vendimi 6/134, universiteti i Prizrenit mund të shpall konkurs për pranimin e studentëve në vitin akademik 2010-2011përderisa vazhdon procedura e akreditimit sipas agjendës së paraparë.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton