i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 02/3

22-01-2008 00:33:00

Vendimi 02/3: Të gjithë të emëruarit politikë qeveritar; Kryeministri, Zëvendëskryeministri, ministrat, zëvendëskryeministrat dhe këshilltarët politik të përcaktohen për një pagë nga  Buxheti i konsoliduar i Kosovës.

Të emëruarit politik të lartëcekur duhet të heqin dorë nga pagat e dyfishta, nëse janë deputetë të Kuvendit të Kosovës apo anëtarë të bordeve dhe komisioneve me pagesë të emëruar nga Qeveria dhe Kuvendi.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton