i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 07/50; 09/50

05-12-2011 15:07:00

Vendimi 07/50; ndahen mjete financiare në vlerë prej 460,000 euro për Ministrinë e Administratës Publike

Vendimi 09/50; ndahen mjete financiare në shumë prej 34, 000 euro për KPM

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton