i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 03/48; 07/48; 08/48

17-11-2011 16:17:00

Vendimi 03/48ndahen mjete financiare në shumë prej 30,000.00 euro për Autoritetin Rregullator të Telekomunikacionit me kod 235 – 113, kategoria ekonomike - paga dhe mëditje, në zbatim të pikës 2 të vendimit të Qeverisë nr.10/35, të datës 1 shtator 2011

Vendimi 07/48miratohet kërkesa e Policisë së Kosovës për transferimin e mjeteve financiare në vlerë prej 391.593.00 euro, nga kategoria shërbime komunale  në kategorinë mallra dhe shërbime, në kuadër të programit 304 – Shërbime Mbështetëse

Vendimi 08/48miratohet kërkesa e Ministrisë së Kulturës për transferin e mjeteve në shumë prej 580,000.00 euro, nga kategoria ekonomike - shpenzime kapitale

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton