i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 04/36, 04/37

08-09-2011 15:51:00

Vendimi 04/36themelohet Këshilli Nacional për Persona me Aftësi të Kufizuara.

Vendimi 04/37themelohet Komiteti i Kosovës për Parandalimin dhe Eliminimin e Punës së Fëmijëve

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton