i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 07/34

05-09-2011 08:57:01

Vendimi 07/34; Autorizohet dhe urdhërohet të veprojë në emër të Qeverisë së Republikës së Kosovës, si aksionar i vetëm në PTK, dhe ndërmarrë të gjitha masat e ligjshme, të nevojshme dhe të përshtatshme të aksionarit për realizimin e veprimeve ku PTK-ja dhe Bordi i Drejtorëve menjëherë të deklarojnë dhe paguajnë dividendë për aksionarin në shumën prej 15.000.000 euro;

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton