i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 8/126

26-05-2010 04:43:00

Vendim 8/126, themelohet Komiteti Drejtues Ndërinstitucional për Mbikëqyrjen dhe Koordinimin e zbatimit të Planit të Veprimit për zbatimin e Strategjisë për Integrimin e Komunitetit Romë, Ashkali dhe Egjiptas 2009-2015.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton