i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 08/24, 09/24, 10/24

09-08-2011 15:31:44

Vendimi 08/24; Qeveria e Republikës së Kosovës i referon Gjykatës Kushtetuese parashtresë për sqarim lidhur me imunitetin e anëtarëve të Qeverisë, për veprimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit të përgjegjësive së tyre

Vendimi 09/24; Qeveria e Republikës së Kosovës i referon Gjykatës Kushtetuese parashtresë për sqarim lidhur me imunitetin e deputetëve të Kuvendit, për veprimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit të përgjegjësive së tyre

Vendimi 10/24; Qeveria e Republikës së Kosovës i referon Gjykatës Kushtetuese parashtresë për sqarim lidhur me imunitetin e Presidentit, për veprimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit të përgjegjësive së tyre

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton