i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 06/24

09-08-2011 15:20:55

Vendimi 06/24; Miratohet, me vërejtje, Strategjia dhe Plani i Veprimit për Biodiversitetin

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton