i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 01/23

21-07-2011 08:41:34

Vendimi 01/23, Miratohet Projektligji për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik;

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton