i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 12/19

24-06-2011 11:19:46

Vendimi 12/19, Miratohet vendimi për krijimin e një linje të re buxhetore në tabelat e Buxhetit të Kosovës për vitin 2011 për Ministrinë e Diasporës dhe ndarja e mjeteve financiare në vlerë prej 750,000.00 Euro për këtë Ministri.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton