i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 06/17

24-06-2011 10:51:33

Vendimi 06/17, Plotësohet dhe ndryshohet vendimi nr. 11/128, i datës 11.06.2010, ku pikës 3 i shtohet një pikë e re si në vijim: ”330,000.00 Euro të cilat kanë mbetur pa u ekzekutuar, ndahen për Kompensimin e Dëmeve të shkaktuara nga mosshfrytëzimi i tokave në pajtim me vendimin nr. 11/128”.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton