i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 07/16

09-06-2011 10:12:12

Vendimi 07/16, shpronësim për interes publik, të pronave të paluajtshme të cilat evidentohen në ngastrat kadastrale Nr. 257, 259, 260, 261 dhe 382, në sipërfaqe prej 39.99 ari, të cilët ndodhen në zonën kadastrale të Hajvalisë, për Universitetin Amerikan në Kosovë; 

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton