i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 03/13

29-04-2011 10:39:00

Aprovohet kërkesa e Ministrisë së Financave për shtimin e listës të Aneksit A të Ligjit nr.03/L-220 për Normën e Tatimit të Akcizës në Kosovë ;

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton