i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 11/12

27-04-2011 10:33:00

Miratohet kërkesa e MASHT-it për rritjen e pagave në Institutin Albanologjik në shumë prej 171,330.29 për vit dhe në Institutin e Historisë në vlerë prej 93,809.90 për vit;

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton