i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 08/12

27-04-2011 10:29:00

IU vazhdohet pagesa797 (shtatëqind e nëntëdhjetë e shtatë) ish-pjesëtarë të TMK-së, sipas listës së bashkangjitur me këtë vendim, prej muajit janar deri në qershor 2011, në shumën prej 50% të pagës bazë të cilën e kanë gëzuar deri me 31 maj 2010;

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton