i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 05/11

20-04-2011 10:19:00

Ndahen mjete financiare në shumë prej 16,500 euro për mbulimin e shpenzimeve për festën memoriale te komunitetit turk në Kosovë; 

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton