i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 10/07

30-03-2011 10:07:00

Qeveria e Kosovës merr qëndrim që kërkesa e Ministrisë së Punëve të Brendshme për shfrytëzimin e objektit të ish – “Jugobankës” në Mitrovicë, të bëhet pas kryerjes së procedurave të nevojshme në pajtim me Ligjin në fuqi. 

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton