i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 08/07

30-03-2011 10:05:00

Themelohet Bordi për Menaxhim me Pyje në kuadër të Kabinetit të MBPZ, për të zbatuar politikat, strategjitë dhe planet e veprimit të aprovuara nga Qeveria e Kosovës.;

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton