i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 02/04

11-03-2011 09:52:00

Ndryshohet dhe Plotësohet Vendimi i Qeverisë, Nr. 08/39 i datës 08.10.2008 për themelimin e Komisionit Qeveritar për privatizimin e Kompanisë Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike. 

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton