i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 04/03

09-03-2011 09:48:00

Autorizohet Ministri i Financave që të aprovojë transfero nga programi shpenzime të paparashikuara për shumat individuale të kërkuara deri në vlerë prej 20,000.00(njëzet mijë) euro;

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton