i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 01/03

09-03-2011 09:44:00

Qeveria e Republikës së Kosovës në cilësinë e ushtruesit të ligjshëm të të drejtave të aksionarit të Republikës së Kosovës, në Ndërmarrjen Publike PTK, vendos të kërkojë nga PTK dhe Bordi i saj i drejtorëve që të deklarojë dhe të paguajë një dividentë “Dividenta” për aksionarin në shumën prej 40,000.000.00 (dyzetë milionë) euro;

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton