i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 06/124

13-05-2010 01:39:00

Vendim 06/124, Qeveria rekomandon Autoritetin Rregullativ të Telekomunikacionit të Republikës së Kosovës që të mos jap licencë për operatorin e tretë të telefonisë mobile në Kosovë për pesë vitet e ardhshme.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton