i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 01/01

23-02-2011 09:24:00

Qeveria e Republikës së Kosovës i propozon Kuvendit  të Republikës së Kosovës zgjatjen e ndarjeve buxhetore për muajin mars të vitit 2011, të përcaktuara në Ligjin nr. 03/L-218, “Për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-177 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2010”. 

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton