i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 02/149

07-12-2010 13:51:00

Vendimi 02/149, Qeveria e Republikës së Kosovës i propozon Kuvendit të Kosovës emrat e kandidatëve për anëtar të Komisionit Qendror të Regjistrimit të Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton