i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 05/124

13-05-2010 01:36:00

Vendim 05/124, Qeveria e Republikës së Kosovës në cilësinë e ushtruesit të ligjshëm të drejtave të aksionarit të Republikës së Kosovës në Ndërmarrjen Publike “Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës Sh.A “ (“PTK”), vendos se Ministri për Ekonomi dhe Financa (Ministri), në rolin e tij si Kryesues i Komisionit Ndër–Ministror për NP, autorizohet dhe urdhërohet të veprojë në emër të Qeverisë së Republikës së Kosovës, si aksionar i vetëm në PTK, dhe të ndërmarrë të gjitha masat e ligjshme, të nevojshme dhe të përshtatshme të aksionarit për realizimin e veprimeve ku PTK-ja dhe Bordi i saj i Drejtorëve menjëherë të deklarojnë dhe paguajnë një dividendë (“Dividenda”) për aksionarin në shumën prej 80 milion euro.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton