i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 06/147

05-10-2010 15:09:00

Vendimi 06/147, aprovohet kërkesa e Ministrit të Ministrisë për Ekonomi dhe Financa për reduktimin e 5 ndarjeve buxhetore.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton