i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 05/145

15-09-2010 02:32:00

Vendimi 05/145, miratohet Plani Zhvillimor Strategjik për Ministrinë e Transportit dhe Telekomunikacionit për periudhën 2010-2014.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton