i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 08/3

22-01-2008 01:24:00

Vendimi 08/3: për të gjithë të emëruarit politikë qeveritar; Kryeministri, Zëvendëskryeministri, ministrat, zëvendësministrat dhe këshilltarët politikë nuk mund të jenë anëtarë të bordeve të ndërmarrjeve publike/ të kenë poste të dyfishta, përveç rasteve të parashikuara me ligj

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton