i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 07/3

22-01-2008 01:21:00

Vendimi 07/3: formohet grupi Punues Qeveritar për të punuar në dhënien e rekomandimeve finale në afat prej 15 ditëve, për zbrazëtirat ligjore të Rregullorës së UNMIK-ut 2007/30 për ndryshimin e Rregullores 2000/45 “Mbi Vetëqeverisjen e Komunave të Kosovës”

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton