i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 1/142

26-08-2010 06:32:00

Vendimi 1/142, zotohen mjete financiare në vlerë prej 8 milion Euro, për projekte kapitale në Kkomunën e Graçanicës, Shtërpcës, Parteshit, Kllokotit, Ranillugut dhe Novobërdës.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton