i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 7/136

04-08-2010 01:54:00

Vendimi 7/136, ndryshohet dhe plotësohet Startegjia Legjislative për 2010: nga strategjia shlyhet Projektligji për Shërbimet Sizmologjike.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton