i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 04/3

22-01-2008 01:09:00

Vendimi 04/3: Të gjitha automjetet zyrtare të Qeverisë të shfrytëzohen vetëm për nevoja zyrtare, sipas Nenit 4 pika 4.2 të Udhëzimit Administrativ nr.07/2006.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton