i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 11/135

28-07-2010 01:39:00

Vendimi 11/135, miratohet Plani i Veprimit i Strategjisë për Riintegrimin e Personave të Riatdhesuar.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton