i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 10/135

28-07-2010 01:37:00

Vendimi 10/135, merret vendim preliminar për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve dhe zotëruesve të interesit në pronat e paluajtshme që ndodhën brenda segmentit 3, përkatësisht në pjesët e zonave kadastrale Trnje, Leshan, Reshtan dhe Suharekë deri te ngastra kadastrale 315.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton