i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 03/3

22-01-2008 01:00:00

Vendimi 03/3: të rishikohen të gjitha vendimet e mara nga ish Qeveria, pas datës 17 nëntor 2007.

Të rishikohen të gjitha vendimet e marra nga ish Qeveria për emërime dhe punësim të stafit politik, si dhe të anëtarëve të bordeve të ndryshme, pas datës 17 nëntor 2007.

Të rishikohen të gjitha vendimet e marra nga ish Qeveria për punësime të stafit civil, në ministritë dhe agjencionet, pas datës 17 nëntor 2007.

Për vendimet e punësimet të bëra në kundërshtim me dispozitat ligjore pas konstatimit të ndërmerren veprimet përkatëse ligjore.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton